Algemene voorwaarden

Organisatie

DCP Real Estate bvba, met maatschappelijke zetel te Esenweg 197, 8600 DIKSMUIDE, België, BTW BE 0639.726.084, hierna genoemd ‘organisatie’, ontwikkelde deze website/pagina (BIV 509206).

 

Ingaan op het aanbod.

De organisatie laat een EPC en elektrische keuring opmaken voor de klant na het tekenen van een verkoopsopdracht binnen de voorwaarden nader beschreven in deze (precontractueel en contractueel gecommuniceerd t.o.v. klant). De vergoeding voor deze attesten valt ten laste van de organisatie indien deze de verkoop tot een goed einde kan brengen. Slaagt de organisatie hier niet in, dan worden de attesten door gefactureerd naar de klant op het einde van de opdracht. De klant die ingaat op het aanbod wordt duidelijk geïnformeerd over het feit dat deze diensten worden aangeboden door een makelaar en dit enkel kan gepaard gaan met het op voorhand afsluiten van een opdracht tot verkoop op exclusieve wijze.

Klanten komen enkel in aanmerking indien zij op voorhand inschrijven op de website van de organisatie, er mogen dus nog geen gesprekken lopende zijn met één van onze medewerkers, of deze actie mag niet gehanteerd worden door medewerkers van de organisatie om de klant te overtuigen in zee te gaan met hen. Na registratie door de klant bezoekt één van de medewerkers van de organisatie de klant, deze heeft vervolgens maximum één maand bedenktijd om in te gaan op het aanbod, hierna vervalt het voordeel van het gratis verkrijgen van een EPC en elektrische keuring bij verkoop.

 

Klant beschikt reeds over een attest

Indien de klant reeds beschikt over een EPC of elektrische keuring dan betaalt de organisatie na het aangaan van een samenwerking (door tekenen van de verkoopopdracht) de prijs van het reeds verworven attest aan de klant terug. Hiervoor legt de klant een bewijs van betaling voor aan de organisatie, de maximum vergoeding die terugbetaald wordt is gelimiteerd op 500 euro incl. BTW. Indien na de opdracht de organisatie de woning niet verkocht heeft, zal de organisatie het bedrag terugeisen bij de klant (cf. artikel 3).

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Aansprakelijkheid

DCP Real Estate bvba kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van het ingaan op het aanbod, het uitsluiten van klanten of het beëindigen van de voorwaarden om welke reden ook. Dit geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met deze website/pagina

 

Bescherming van de privacy

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van DCP Real estate (hierna genoemd “diksimmo”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze websites www.diksimmo.be (hierna genoemd de “Website”), (ii) het bezoeken van onze kantoren en (iii) alle (commerciële) relaties tussen diksimmo en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die diksimmo verzamelt, alsook over de wijze waarop diksimmo deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Diksimmo wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (i.e. zolang niet opgeheven), (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

 

Soorten persoonsgegevens

Diksimmo kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Aantal eigenaars
 • Hoe in contactgekomen met ons platform
 • Status van de ‘te koop’ stelling
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)

 

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het maken van een plaatsbezoek
 • Het aanmaken van een schatting
 • Een samenwerking met diksimmo
 • Het bezoeken van de Website
 • Het bezoeken van de kantoren van diksimmo
 • Correspondentie met en uitgaande van diksimmo
 • Het uitwisselen van business cards
 • Een koppeling tussen het Platform en sociale netwerk platformen

De door diksimmo verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 

Gebruik persoonsgegevens

Diksimmo kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Aanmelding van u als kandidaat klant bij ons op een van de kantoren.
 • De aanmaken van afspraken in de agenda van een van de medewerkers van diksimmo.
 • De uitvoering van een overeenkomst met diksimmo (incl. de opvolging daarvan)
 • Het leveren van de diensten van diksimmo, al dan niet middels de Website, het Platform en/of de App, en al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het verzenden van nieuwsbrief en/of blog
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • De opmaak van een schatting
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met diksimmo of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op diksimmo rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Diksimmo of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent

 

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Diksimmo zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Diksimmo en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot aanstellen energiedeskundige, aanstellen keurder elektriciteit, aanstellen keurder stookolietank, verwerking van betalingen, het leveren van diensten aan diksimmo (bv. onderaanneming) en database management). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, datacenter, hosting partners, externe IT-consultants en dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat diksimmo in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat diksimmo uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer diksimmo hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer diksimmo of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke diksimmo heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

In alle overige gevallen zal diksimmo uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

 

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart diksimmo uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

 

Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die diksimmo mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Diksimmo wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@diksimmo.be per mail of per post.
Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van diksimmo.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Diksimmo verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Diksimmo zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van diksimmo, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan diksimmo in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

 

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

 

Update Privacy Verklaring

Diksimmo is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. DIksimmo draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

Contacteer diksimmo Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop diksimmo uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@diksimmo.be of
 • Via de post: BVBA REAL ESTATE, Esenweg 197, 8600 DIKSMUIDE (België)

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop diksimmo deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop diksimmo uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

 

Opgemaakt te Diksmuide op 19/11/2017